tổng đài voip

Tổng đài IP PBX OpenVox UC500 - Giải pháp VoIP

OpenVox UC500 IP PBX hỗ trợ:

 • 800 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn.
Tổng đài OpenVox IP PBX - Giải pháp VoIP

OpenVox UC series IP PBX hỗ trợ:

 • 500 – 800 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng mạng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn kết nối.
Tổng đài OpenVox UC300 IP PBX

OpenVox UC300 có thông số:

 • 500 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 2-5 cổng FXO, FXS tùy chọn.
Tổng đài OpenVox UC500 IP PBX

OpenVox UC500 có thông số kỹ thuật:

 • 800 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn.
Tổng đài VoIP OpenVox - Nhà phân phối VoIP

OpenVox UC300, UC500 IP PBX hỗ trợ:

 • 500 – 800 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng mạng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn kết nối.
Tổng đài VoIP OpenVox UC300 - Hàng chính hãng

OpenVox UC300 IP PBX hỗ trợ:

 • 500 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 2-5 cổng FXO, FXS tùy chọn.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat